Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Birdhouse Solutions

Birdhouse Solutions
Bij Birdhouse Solutions vinden we het belangrijk dat onze klanten begrijpen wat we doen. Daarom staan hieronder de belangrijkste algemene voorwaarden en uitgangspunten van onze samenwerking.

Abonnementen
Birdhouse online biedt haar klanten support op basis van abonnementen. Dit betekent dat de support overeenkomt met de uren inzet in relatie tot ons uurtarief. De kosten voor de bouw, hosting, design, vormgeving van jouw website en gebruik van stockfoto's zijn onderdeel van het Birdhouse online abonnement. Onderstaande uitgangspunten zijn van toepassing op basis van een minimale contractduur van 2 jaar:  
Birdhousekit A: 4 uur support per jaar
Birdhousekit B: 6 uur support per jaar
Birdhousekit C: 8 uur support per jaar
Birdhousekit D: 10 uur support per jaar
Birdhousekit E: 12 uur support per jaar

Externe kosten voor drukwerk worden additioneel doorbelast met een opslag van 10%.

Inzet Support uren
De support die Birdhouse Solutions levert wordt bijgehouden in een dashboard, zodat gemiddeld op jaarbasis dit overeenkomt met de ingerekende supporturen in jouw abonnement. De uren kunnen voor elke vorm van support ingezet worden. Vormgeving, evenementen aanmaken op social media, advies over laptop ect. We houden het verbruik van jouw supporturen samen in de gaten. We stemmen tijdig met elkaar af zodat je altijd weet waar je aan toe bent. Als je meer supporturen nodig hebt dan in jouw abonnement zitten, dan zullen we na jouw akkoord de additionele supporturen doorbelasten tegen € 70,- per uur of we verhogen het abonnnementstarief.

Betaling 
Birdhouse Solutions stuurt elke maand een factuur ter hoogte van het bedrag van jouw Birdhouse Solutions abonnement inclusief eventuele add on’s.  De eerste factuur wordt verzonden op moment dat we starten met de bouw van jouw website of andere supportactiviteiten.  Eenmalige projecten worden na oplevering direct gefactureerd. Je ontvangt vooraf voor een eenmalige opdracht altijd een offerte. Onze betalingstermijn is 7 dagen. Je ontvangt de factuur digitaal met een directe betalingslink. We hanteren een btw-tarief van 21%. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.  Als er een reden is waarom je niet of niet tijdig kunt betalen laat het ons weten.  Birdhouse Solutions behoudt zich het recht voor om jouw site uit de lucht te halen als je blijft verzuimen te betalen. Wij hebben dan al meerdere malen met jou gecommuniceerd over de uitblijvende betaling. 

Duur samenwerking en opzeggen abonnementen
We gaan de samenwerking met jou voor minimaal 2 jaar aan. De startdatum van de samenwerking is gelijk aan de datum van de eerste factuur die je van ons ontvangt.  Wij gaan uit van een langere samenwerking en doen er alles aan om jouw vertrouwen en tevredenheid tussentijds te checken, zodat we direct kunnen bijsturen. We registreren tijd die we kwijt zijn aan de ondersteuning. Deze overzichten zijn altijd opvraagbaar, dus geen verrassingen. Tussentijds evalueren we de abonnementsvorm en bekijken we samen welk abonnement voor het het beste bij jou past.  Als je toch lopende het jaar om wat voor reden de samenwerking met Birdhouse online niet wilt voortzetten, bijvoorbeeld omdat jouw bedrijf stopt, dan bekijken we samen in alle redelijkheid wat de mogelijkheden zijn. De content van de website blijft uiteraard ten alle tijde van jou.  

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Birdhouse Solutions is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van de door jou verstrekte gegevens en/of content. We gaan hierbij ervan uit dat je ook zelf checkt dat alles goed werkt bijvoorbeeld linkjes op websites of op social media en de informatie klopt. Birdhouse Solutions is verantwoordelijk voor de technische werking niet voor de content.  Uiteraard is onze support erop gericht je ook te ondersteunen bij de content, maar je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw website, evenement op social media, nieuwsbrief ect. De aansprakelijkheid van Birdhouse online is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Birdhouse Solutions betrekking heeft. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Birdhouse Solutions, zal je Birdhouse Solutions vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van overeenkomsten door of namens Birdhouse Solutions.

Nakomen beloftes, klachten en garantie
We doen wat we beloven. En we zijn altijd eerlijk tegen je.  Jij hebt recht op een goed product en goede support. Is er toch iets aan de hand? Dan lossen we dit natuurlijk in alle redelijkheid voor je op. Als je om wat voor reden niet blij bent met de diensten van Birdhouse Solutions laat het ons dan weten. We komen daar dan altijd samen uit, deze visie ligt ook verweven in onze drijfveren: afstemming, vrijheid, overvloed en beleving. Officiële procedures zijn daarom niet nodig.

Van concept naar ervaring!

© Birdhouse Solutions 2020